ཡིག་ཚགས་སྤེལ་གྲངས།

14,314
0
ཆ་བསགས་གྲངས།
0
ཡིག་ཚགས་སྤེལ་གྲངས།
0
ཡིག་ཚགས་ཕབ་གྲངས།
ཚོལ་ཅིག འདི་ནས་དགོས་འདོད་ཀྱི་ཡིག་ཚགས་ཅི་རིགས་རྙེད་ངེས།
ཡིག་ཚགས་གསར་བ། དེ་བས་མང་།
  136
ཆེད་དོན་ཡིག་ཚགས།
ཡིག་ཚགས་གཅེས་བསྡུས། 4405776035
སྤྱོད་མཁན་འོས་སྦྱོར། 5627097196
རྒྱུན་སྤྱོད་ཡིག་ཚགས། དེ་བས་མང་།
 82
 54
བརྡ་ཁྱབ།
ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་ལེ་ཚན་གྱི་རྩོམ་སྒྲིག་རྩ་དོན། 509-844-7836